Disclaimer

Auteursrecht
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Mario Hofstee Fotografie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt geworden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Mario Hofstee Fotografie. De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij de fotograaf. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze site te gebruiken, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij de fotograaf ligt.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Mario Hofstee Fotografie is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site (voor commerciële doeleinden) te gebruiken. 

Portretrecht
Naast auteursrecht van de fotograaf rust op alle portretten portretrecht. Hiermee is het niet geoorloofd zonder toestemming van de geportretteerde, of na diens overlijden, van de nabestaanden deze portretten te gebruiken of openbaar te maken.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de geportretteerde of diens nabestaanden is het niet toegestaan om foto’s van deze site (voor commerciële doeleinden) te gebruiken. 

Gebruik website
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Ik streef ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan ik niet garanderen dat de informatie volledig en/of correct is.
Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens
Ik hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In het contactformulier echter wel, hierin wordt persoonlijke informatie van u gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
Ik geef u daarbij de volgende garanties:
-Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
  • Ik tref de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.